A fost deschisă prima sesiune de înscriere a proiectelor în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 300/2024 “schema de investiții majore în industriile cu tradiție . Proiectele se pot depune până la data de 09.09.2024.

Solicitanți eligibili:

 • Solicitanții eligibili sunt întreprinderile nou-înființate, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii și întreprinderile mari.

Investiții eligibile:

 1. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
 2. Fabricarea băuturilor;
 3. Prelucrarea lemnului;
 4. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 5. Fabricarea substanțelor și a produselor chimice;
 6. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 7. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 8. Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații;
 9. Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 10. Fabricarea echipamentelor electrice;
 11. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 12. Fabricarea altor mijloace de transport;
 13. Fabricarea de mobilă;
 14. Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile;
 15. Alte industrii.

Bugetul maxim este de aproximativ 2.25 miliarde lei, echivalent cu aproximativ 450 milioane euro.

Bugetul mediu anual este de aproximativ 750 milioane lei, echivalent cu aproximativ 150 milioane euro.

Criterii generale:

 • Să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Să realizeze o investiţie iniţială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;
 • Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 • Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 • Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
 • Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială.

Întreprinderile care au avut cel puțin un exercițiu financiar încheiat trebuie să demonstreze că au avut o cifră de afaceri pozitivă în cel puțin unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și că au avut capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat pentru a putea beneficia de ajutorul de stat.

De asemenea, pentru a fi considerate eligibile, întreprinderile nou-înființate trebuie să aibă un capital social subscris vărsat de cel puțin 100.000 de lei și să nu aibă acționari care au deținut sau dețin o întreprindere cu același obiect de activitate în România în ultimii doi ani anteriori datei înregistrării cererii de finanțare.

Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

 • să fie considerate investiții inițiale (unitate nouă/extindere/diversificare/schimbare fundamentală) sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare in cazul județului Ilfov);
 • să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;
 • să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ;
 • să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de schemă;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.