ATC training  va invita sa participati la cursul autorizat ANC:

  CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Perioada: 12-18 AUGUST  2019

Locatie: HOTEL VOX MARIS – COSTINESTI 

TERMEN DE INSCRIERE : 9 AUGUST 2019

LECTOR: Specialist in control intern , audit si managementul riscului, expert practician in managementul si principiile guvernantei corporative.
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile. 

Coordonator curs: ROXANA CONSTANTINESCU: 0735.190.577

TEMATICA CURSULUI:
Organizarea sistemului de control intern managerial

– modificarile aduse Codului controlului intern managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018

– responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern managerial, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018

– motive pentru care controlul intern/managerial trebuie sa reprezinte o preocupare a managementului. Cum poate ajuta sistemul de control intern managerii din entitatile publice pentru cresterea gradului de respectare a cadrului legal si reducerea riscului de eroare a angajatilor.

– organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial in entitate. Solutii privind organizarea. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.

– planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Aspecte practice privind implementarea standardelor de control intern/managerial

– ce cuprinde si cum trebuie abordat un standard de control intern/managerial in vederea implementarii

– prezentarea succinta a fiecarui standard, documente si structuri functionale minimale privind implementarea acestora

– modificarile aduse standardelor prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018

– cum raspundem la cele trei intrebari aferente fiecarui standard din chestionarul de autoevaluare si cum justificam raspunsul (model de completare a chestionarului pentru o entitate publica)

– aspecte practice privind activitatea de autoevaluare si intocmirea documentelor specifice de raportare in domeniul controlului intern/managerial

Implementarea Standardului 1 – Etica si integritatea

– activitati pe care trebuie sa le efectueze conducerea entitatii publice pentru a asigura un climat etic in cadrul organizatiilor.

– elaborarea politicilor si procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor

– exemple de politici si proceduri privind etica si integritatea

Implementarea Standardului 2 – Atributii, functii, sarcini

– intocmirea si actualizarea documentului privind misiunea entitatii

– cum trebuie elaborat corect un regulament de organizare si functionare

– care sunt diferentele intre regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara

– cum se formuleaza obiectivele postului? Care este legatura intre obiectivele entitatii, obiectivele specifice ale microstructurilor organizatorice si fisele postului?

– erori privind elaborarea fiselor postului. Cand fisa postului este clara si permite evaluarea obiectiva a angajatului?

Implementarea Standardului 3 – Competenta, performanta

– evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale

– elaborarea planului de pregatire profesionala

– definirea cunostintelor si deprinderilor pentru posturi.

Implementarea Standardului 4 – Structura organizatorica

– solutii posibile privind analiza periodica a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice

– realizarea delegarii in sens restrans si in sens larg

– erori privind delegarea.

Implementarea Standardului 5 – Obiective

– definirea obiectivelor generale si specifice

– tehnici de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni ”SMART”

– exemple de obiective in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc.

– principalele deficiente si erori posibile in definirea obiectivelor.

– stabilirea ipotezelor de planificare

– exemple privind definirea ipotezelor si reevaluarea obiectivelor

– legatura intre ipoteze si obiective

– diferente intre ipoteze si riscuri

– cum si cand trebuie reevaluate ipotezele.

Implementarea Standardului 6 – Planificarea

– modele de planuri

– erori privind planificarea.

Implementarea Standardului 7 – Monitorizarea performantelor

– stabilirea indicatorilor de performanta

– lista de indicatori in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc.

– evaluarea calitatii indicatorilor de monitorizare a performantelor

– implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate

– exemplu de procedura operationala privind monitorizarea performantelor

– deficiente si erori posibile privind monitorizarea performantelor.

Implementarea Standardului 8 – Managementul riscului

– documente privind implementarea managementului riscului

– strategia privind riscul a entitatii

– identificarea riscurilor semnificative ale entitatii

– catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri

– cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc

– de ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului.

– formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu

– stabilirea limitei acceptabile a riscului

– de ce nu trebuie sa ne fie frica de risc? De ce trebuie sa lucram cu riscul?

– evaluarea si prioritizarea riscurilor

– tehnici de evaluare a  riscurilor

– cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor

– gestionarea riscurilor

– model pentru elaborarea registrului de riscuri

– planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor

Modificarile aduse Standardului 8 – Managementul riscului prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

– modificarile privind organizarea procesului de managementului riscului

– organizarea si desfasurarea managementului riscului la nivelul compartimentelor; responsabilitati ale conducatorilor de compartimente si ale responsabililor cu riscurile

– responsabilitatile comisiei de monitorizare in ceea ce priveste managementul riscului

– documente specifice organizarii, exercitarii si monitorizarii managementului riscului

Implementarea Standardului 9 – Proceduri

– de ce trebuie sa evitam elaborarea de proceduri care nu sunt aplicate?

– avantajele elaborarii si aplicarii procedurilor operationale

– riscurile neaplicarii procedurilor operationale

– cum se elaboreaza o procedura si schema de elaborare/actualizare a procedurilor

– aplicarea de masuri de control compensatorii in absenta instrumentelor de control asteptate.

Implementarea Standardului 10 – Supravegherea

– solutii privind realizarea de catre conducerea entitatii a unei bune supravegheri a activitatilor entitatii publice

Implementarea Standardului 11 – Continuitatea activitatii

– situatii generatoare de discontinuitati

– exemplu de plan de continuitate a activitatii.

Implementarea Standardului 12 – Informarea si comunicarea

– situatii generatoare de discontinuitati

– exemplu de plan de continuitate a activitatii.

Implementarea Standardului 13 – Gestionarea documentelor

– proceduri privind inegistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, indosarierea, protejarea si pastrarea documentelor

– arhivarea documentelor si masurile de securitate

– gestionarea documentelor clasificate.

Implementarea Standardului 14 – Raportarea financiara si contabila

– responsabilitatile ordonatorilor de credite/conducatorilor entitatilor publice privind raportarea financiara si contabila

– responsabilitatile compartimentelor financiar-contabile

– politici si proceduri contabile

– exemple de controale contabile.

Implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

– activitati specifice evaluarii

– completarea situatiilor centralizatoare. Exemple

– elaborarea raportului anual

– autoevaluarea sistemului de control intern/managerial

– ghid de completare a chestionarului de autoevaluare

– model completat de chestionar de autoevaluare

Implementarea Standardului 16 – Auditul intern

– activitati specifice evaluarii

– completarea situatiilor centralizatoare. Exemple

Control birocratic vs. Control inteligent

– integrarea controlului intern/managerial in activitatile curente ale entitatii

– cum evitam birocratia si ce inseamna ,,controalele inteligente”

– diferente si evolutia de la ,,a controla” la ,,a detine controlul”

CERTIFICARE: La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC COD COR 241306, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE) :

o   Taxa De Instruire 1 – seminar    –  600 lei  / participant la care se adauga TVA. Include mapa de lucru şi suport de curs în format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

o   Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC  – 740 lei /participant. Include mapa de lucru şi suport de curs în format electronic, examinare A.N.C.

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f., coroborat cu OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxa 2

TARIF SERVICII HOTELIERE:

o    2790 Lei – cazare si pensiune completa participant

 

Informatii suplimentare:

  • TVA 5% inclus
  • Serviciile hoteliere sunt optionale.