DESIGNED BY joomla2you
    • Judeţul Buzău este situat în sud - estul României şi se învecinează cu judeţele Braşov, Brăila, Covasna, Vrancea, Ialomiţa şi Prahova, deţinând 2,6% din suprafaţa ţării.
    • Camera de Comert este o organizatie profesionala cu caracter patronal a comerciantilor si industriasilor, menita sa apere interesele lor specifice in fata autoritatilor si organizatiilor din tara si din strainatate si sa promoveze afacerile pe plan local , national si international.
    • Aflat la a XX-a ediţie TOP-ul firmelor din judeţul Buzău continuă să rămână unul din cele mai eficiente mijloace de informare şi promovare activă a societăţilor comerciale, al oamenilor de afaceri care dau dovadă de un management competitiv şi inteligent ajungând astfel pe podiumul succesului atât pe plan local, naţional cât şi internaţional.

Norme privind taxele si cheltuielile arbitrale

Norme privind taxele si cheltuielile arbitrale

Art.1. Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie si Agricultura Buzău, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, se percepe o taxă de înregistrare în valoare de 100 lei, precum şi o taxă arbitrală compusa din taxa administrativa si onorarii arbitri, stabilită în funcţie de valoarea obiectului cererii de arbitrare, după cum urmează:

A. Când obiectul cererii este exprimat in lei, taxa administrativa se va calcula conform tabelului:

Valoarea obiectului cererii (in lei)

Taxa administrativa

Intre 0 - 1.000 Lei

200 lei

Intre 1.001 – 5.000 lei

200 lei + 5% din ce depăşeşte 1.000 lei

Intre 5.001 – 10.000 lei

400 lei + 4% din ce depăşeşte 5.000 lei

Intre 10.001 – 50.000 lei

600 lei + 3% din ce depăşeşte 10.000 lei

Intre 50.001 – 100.000 lei

2.000 lei + 2% din ce depăşeşte 50.000 lei

Intre 100.001 – 300.000 lei

3.000 lei + 2% din ce depăşeşte 100.000 lei

Intre 300.001 – 500.000 lei

4.000 lei +0,5% din ce depăşeşte 300.000 lei

Peste 500.000 lei

8.000 lei + 0,3% din ce depăşeşte 500.000 lei

 

Valoarea obiectului cererii (in lei)

Onorarii arbitri (pentru trei arbitri)

Intre 0 - 1.000 Lei

200 lei

Intre 1.001 – 5.000 lei

200 lei + 5% din ce depăşeşte 1.000 lei

Intre 5.001 – 10.000 lei

400 lei + 4% din ce depăşeşte 5.000 lei

Intre 10.001 – 50.000 lei

600 lei + 3% din ce depăşeşte 10.000 lei

Intre 50.001 – 100.000 lei

2.000 lei + 2% din ce depăşeşte 50.000 lei

Intre 100.001 – 300.000 lei

3.000 lei + 2% din ce depăşeşte 100.000 lei

Intre 300.001 – 500.000 lei

4.000 lei +0,5% din ce depăşeşte 300.000 lei

Peste 500.000 lei

8.000 lei + 0,3% din ce depăşeşte 500.000 lei

Notă: În cazul soluţionării litigiului de către un arbitru unic, atunci când părţile au convenit prin clauză compromisorie  acest lucru sau când Preşedintele Curţii a decis acest lucru conform art. 17 onorariile arbitrilor se vor diminua corespunzător

B. Când obiectul cererii este exprimat intr-o valuta străină, taxa arbitrala se va calcula, conform aceluiaşi tabel, prin convertirea valutei in lei, la cursul B.N.R. din ziua înregistrării acţiunii arbitrale sau din ziua precizării în scris a pretenţiilor băneşti.

C. NOTA: La aceste taxe arbitrale se adaugă si T.V.A.

D. Taxa de înregistrare nu se restituie în nicio situaţie.

Art.2.(1) Reclamantul este obligat să stabilească în cerere valoarea obiectului ei, chiar şi în cazurile în care nu formulează pretenţii băneşti.

(2) Valoarea obiectului cererii se stabileşte, de regulă, astfel:

a) în cererile privind pretenţii băneşti, la suma pretinsă;

b) în cererile privind predarea unor bunuri, la valoarea acelor bunuri din momentul introducerii cererii;

c) în cererile privind obligaţia de a face sau de a nu face, la valoarea indicată de reclamant.

(3) În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat; valoarea obiectului cererii se stabileşte la suma totală a capetelor de cerere.

(4) Dacă reclamantul nu a stabilit sau a stabilit inexact valoarea obiectului cererii, Secretariatul Curţii  de Arbitraj, din oficiu sau la cererea pârâtului, stabileşte această valoare pe baza datelor privitoare la obiectul cererii.

Art.3. (1) Taxele arbitrale se avansează  de către reclamant/reclamanţi  în conformitate cu aceste Norme.

(2) În afară de taxe arbitrale, părţile sunt obligate să plătească, în condiţiile ce urmează, cheltuielile arbitrale constând în: cheltuieli de administrare a probelor; de traducere a actelor şi a dezbaterilor; cheltuielile de citare sau comunicare de acte de procedură prin poştă rapidă, onorariile arbitrilor care nu sunt înscrişi pe listă; onorariile avocaţilor; cheltuielile de deplasare a părţilor, arbitrilor, experţilor, consilierilor şi martorilor, precum şi alte cheltuieli necesitate de arbitrarea litigiului.

(3) Regulile de procedură ale Curţii de Arbitraj, Lista arbitrilor şi prezentele Norme se eliberează părţilor interesate, fără plată.

(4) La sumele achitate se adaugă TVA.

Art.4. (1) Dacă reclamantul şi‑a retras cererea de arbitrare  sau a  intervenit împăcarea părţilor mai înainte de sau la prima zi de înfăţişare, taxa arbitrală se restituie în proporţie  de 75%.

(2) Atunci  când  se pronunţă o hotărâre prin care se constată necompetenţa tribunalului arbitral, taxa arbitrală se restituie în proporţie de 50%.

(3) În cazul în care instanţa judecătorească anulează sentinţa arbitrală pentru necompetenţă, sumele reprezentând onorariile arbitrilor se restituie părţilor dacă , în cursul procedurii arbitrale , a fost invocată de către partea interesată excepţia de necompetenţă. taxa arbitrală se restituie în totalitate.

(4) Dacă reclamantul îşi reduce pretenţiile mai înainte  sau la primul  prima zi de înfăţişare  pentru care părţile au fost legal citate, taxa arbitrală se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus. În cazul în care valoarea pretenţiilor formulate în cerere se micşorează după primul termen, taxa arbitrală se percepe la valoarea iniţială, fără a se ţine seama de reducerea ulterioară.

(5) Taxa arbitrală minimă este ireductibilă.

Art.5. Cererea reconvenţională, cererea de chemare în garanţie şi cererea de intervenţiese taxează întocmai ca şi cererea principală de arbitrare, inclusiv în ce priveşte taxa de înregistrare.

 

Art.6. (1) Cererile privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererile privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial, se taxează cu taxa prevăzută la art.1 lit. A. Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxa arbitrala daca este accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, sau rezilierea actului juridic patrimonial. 

 

(2) Daca actul cu privire la care se solicită nulitatea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea este un antecontract sau o promisiune a unui act juridic (de vânzare –cumpărare , de închiriere sau de orice alta natură), atunci taxa arbitrală se va calcula prin raport la valoarea avansului din sumele ce urmează a fi plătite potrivit contractului care se promite sau cu privire la care se încheie antecontractul, datorat în temeiul promisiunii sau antecontractului sau la valoarea preţului promisiunii sau antecontractului, dacă părţile au prevăzut expres o astfel de valoare. Dispoziţiile alin(1) teza a doua rămân aplicabile

 

(3)  În cazul în care  obiectul acţiunii arbitrale cuprinde capete de cerere alternative precum restituirea în natură  sau în echivalent, sau principale/subsidiare , se percepe o singură taxă arbitrală, calculată la valoarea cea mai mare  a obiectului cererii conform art. 2.

(4)  Cererile pentru recuzarea unui arbitru se taxează cu taxa arbitrală minimă. 

(5) Cererile pentru încuviinţarea de masuri asiguratorii si masuri vremelnice ca si constatarea anumitor împrejurări de fapt, precum si cererile de perimare se taxează cu taxa arbitrală minimă.

 

(6) Cererile pentru eliberarea de certificate privind situaţia unor litigii arbitrale se taxează cu  25% din taxa administrativă minimă.

 

(7) Când prin cererea de arbitrare, se pretind dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, suma acestora, de la data când încep sa curgă şi până la data introducerii cererii sau amajorării ei cu atare pretenţii, se cumulează, în vederea taxării, cu valoarea celorlalte pretenţii băneşti (despăgubiri, restituiri, etc.).


(8) Cererile de competenţa tribunalului arbitral care au ca obiect  desfiinţarea actelor juridice emise de organizatorii unor proceduri de selecţie de oferte  de bunuri sau de servicii, se taxează cu o sumă egală  cu de 10 ori taxa arbitrală minimă. În situaţia  în care se solicită ţi desfiinţarea contractului  încheiat în urma procedurii de selecţie, taxa arbitrală pentru acest capăt de cerere se va calcula potrivit alin (1).

 

 (9) Cererile de competenţa tribunalului arbitral , neprevăzute de dispoziţiile de mai înainte , se taxează cu dublul taxei arbitrale minime. 

Art.7. Dispoziţiile art. 4 se aplică în mod corespunzător şi cazurilor prevăzute la art. 5 şi 6 din prezentele Norme.  

Art.8. În arbitrajul ad-hoc, taxa administrativa este aceeaşi  cu  taxa administrativa perceputa pentru soluţionarea litigiului prin arbitraj instituţionalizat şi se achită în termen de 10 zile după achitarea taxei de înregistrare.

Art.9. (1) Taxa arbitrală se plăteşte integral  de către părţile îndatorate în termen de 10 zile  de la primirea Actului de înştiinţare sau, după caz, în situaţia cererii reconvenţionale ori a celorlalte  cereri taxabile, în următoarele  10 zile  după depunere. Dovada plăţii se depune la dosarul litigiului prin asistentul arbitral.

 

(2) La cererea părţii şi  părţii și pentru motive temeinice, preşedintele Curţii de Arbitraj poate aproba  punerea pe rol a cauzei dacă s-a  achitat cel puţin o treime  din taxa arbitrală. Diferenţa de două treimi  va fi plătită  potrivit deciziei tribunalului arbitral. 

Art.10. Dacă dovada plăţii taxei arbitrale nu se face în termenul stabilit în acest în acest scop, cererea de arbitrare rămâne în nelucrare.

(2) Partea nemulţumită de modul de calcul al taxelor arbitrale şi de  soluţia  dată cererii de eşalonare a plăţii  poate face cerere de reexaminare, asupra căreia preşedintele Curţii  de Arbitraj  se pronunţă printr-o rezoluţie motivată.

Art.11.(1) Părţile  sunt obligate să avanseze contravaloarea tuturor   costurilor necesare pentru buna desfăşurare a arbitrajului, administrarea probelor, a expertizelor, a traducerilor şi a oricăror  altor cheltuieli  impuse de deplasarea arbitrilor ori a supraarbitrilor din alte localităţi.

 (2) Dacă expertiza  este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părţi sau pe ambele, în proporţia ce va stabili, să avanseze costul efectuării ei.

Art.12.(1) Taxa arbitrală şi onorariile arbitrilor se calculează conform tabelului de calcul de către asistentul arbitral.

 

 (2) Plata onorariilor se va face prin C.C.I.A. Buzău., la terminarea litigiului, după pronunţarea, redactarea, semnarea si comunicarea  hotărârii arbitrale potrivit Regulilor de procedură arbitrală.

 

(3) Onorariile arbitrilor pentru litigiile în care s-a dispus  suspendarea judecăţii în temeiul unor dispoziţii imperative  ale legii se stabilesc în vederea plăţii după cum urmează 50% la data suspendării şi 50% la finalizarea litigiului prin hotărâre , inclusiv prin pronunţarea unei hotărâri de perimare.

 

Art.13. Taxa arbitrală şi cheltuielile arbitrale se plătesc în numerar direct la casieria C.C.I.A. sau prin documente de plată acceptate de C.C.I.A. În acest din urmă caz, taxa şi cheltuielile arbitrale se considera plătite în ziua intrării sumelor în contul C.C.I.A. Buzău. Decalajul între data efectuării plăţii şi data operării în contul CCIA Buzău odată cu înregistrarea plăţii nu are nicio consecinţă juridică asupra termenelor de plată .

Art.14.(1) Dacă una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce ii revine cu privire la achitarea taxei ori cheltuielile arbitrale, cealaltă parte o poate executa, urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabilească modul de suportare a sumelor respective.

(2) Orice diferenţă în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizează şi se achită de îndată.

(3) Comunicarea hotărârii poate fi amânată până la plata integrală de către părţi a  obligaţiilor financiare.

Art.15.(1) Cererile de arbitrare înregistrate până la data intrării în vigoare  a prezentelor Norme rămân supuse taxelor  în vigoare la data înregistrării lor.

Art.16 Prezentele Norme intră în vigoare la data aprobării lor de către Colegiul  de Conducere al Camerei de Comerţ  Industrie şi Agricultură Buzău.

Art.17. Pe data intrării în vigoare a prezentelor Norme se abrogă orice prevedere contrară. 

Art.18.Prezentele Norme privind taxele şi cheltuielile arbitrale se publică pe site-ul CCIA Buzău.

Parteneri

 

Copyright (c) www.cciabuzau.ro 2014. All rights reserved.