Institutii UE

Uniunea Europeană este rezultatul uniunii politice a diferitelor state suverane şi democratice, care cedează voluntar o parte din suveranitatea lor pentru a forma o unitate de ordin superior. Aceasta situaţie se produce pentru prima dată în istoria umanităţii şi de aceea instituţiile care se creează şi care dirijează şi impulsionează procesul formează un sistem original şi unic în lume.
Nucleul sistemului instituţional european este format din trei organisme:

  • Parlamentul European, oraganism ce reprezintă cetăţenii;
  • Consiliul Uniunii Europene, oraganism ce reprezintă guvernele;
  • Comisia Europeană este organismul ce apară în mod tradiţional interesele comunitare ale Uniunii Europene.

La acest “triunghi instituţional” se adaugă alte două instituţii: Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi. Alte organisme specializate completează edificiul.

Parlamentul European
Parlamentul European, ales la fiecare 5 ani prin sufragiu universal direct îi reprezintă pe cei 374 milioane de cetăţeni europeni. Candidaţii şi reprezentanţii aleşi se grupează împrejurul marilor tendinţe şi partide politice existente în ţările membre. Europarlamentul deţine un site web în limba română pe:

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_ro.htm

Adresa: Allee du Printemps
B.P. 1024/F
F-67070 Strasbourg Codex
Rue Warts B.P. 1047
B-1047 Bruxelles
Plateau du Hirschberg
B.P. 1601
L-2929 Luxemburg
Telefon: (32-2) 284 21 11; (352) 43 00-1;(33) 03 88 17 40 01
Fax: (32-2) 284 69 74; (352) 43 00 294 94; (33) 03 88 25 65 01
Email: civics@europarl.eu.int

Consiliul Uniunii Europene
Consiliul este format din miniştrii guvernelor ţărilor membre. Constituie principala instanţă de decizie a Uniunii Europene, instituţia cea mai puternică, care are cuvântul decisiv în aproape toate temele. Preşedinţia consiliului este rotativă şi o ocupă şefii de state sau de guvern ale fiecărei ţări membre pe o perioadă de şase luni.
Consiliul Uniunii Europene îşi are ca prim loc de întâlnire sediul de la Bruxelles, iar ca al doilea loc, Strasbourg.
Consiliul are o pagina web: http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=en
Adresa: Rue de la Loi
175 B-1048 Bruxelles
Telefon: (32-2) 281 61 11
Fax:(32-2) 281 69 99
Email: press.office@consilium.europa.eu

Comisia Europeană
Comisia Europeană personifică şi apară în interes general Uniunea. Preşedintele şi membrii Comisiei sunt numiţi de către statele membre în urma aprobării de către Parlamentul European. Comisia este motorul sistemului instituţional comunitar pentru că :
Are dreptul de iniţiativă legislativă, propune texte de lege ce se prezintă Parlamentului şi Consiliului.
Comisiei Europene îi revin patru funcţii principale:
1. să propună proiectele legislative Parlamentului şi Consiliului European;
2. să administreze şi să aplice politicile UE şi bugetul;
3. să asigure respectarea legislaţiei UE (împreună cu Curtea de Justiţie);
4. să reprezinte UE la nivel internaţional, spre exemplu prin negocierea acordurilor între UE şi alte ţări.
Mai multe informaţii pe: http://ec.europa.eu/index_ro.htm
Adresa: European Commission
200 rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Belgium
Telefon:(32- 2) 29 538 44
Email: sg-info@cec.eu.int

Curtea de Justiţie
Curtea de Justiţie europeană garantează respectarea Dreptului comunitar şi uniformitatea interpretării. Este capabilă sa recunoască litigii între diferite state membre. Instituţii comunitare, companii şi particulari. În 1989 s-a creat Curtea Primei Instanţe.
Mai multe informaţii pe: http://www.curia.europa.eu/en/index.htm
Adresa: Palais de la Cour de Justice
Boulevard Konrad Adenauer
Kirchberg
L-2925 Luxembourg
Telefon:(352) 4303.1
Fax:(352) 4303.2600

Curtea Europeană de Conturi
Are ca principală atribuţie verificarea conturilor şi a execuţiei bugetului UE, cu dublul scop de a îmbunătăţi gestionarea resurselor financiare şi informarea cetăţenilor cu privire la utilizarea fondurilor publice. Curtea are un membru din fiecare stat membru UE, numit de Consiliu pentru un mandat de şase ani, care poate fi reînnoit.
Mai multe informaţii pe: http://www.eca.europa.eu/index_en.htm
Adresa: : External Relations Department
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg
Batiment Eastman
135, rue Belliard
B – 1040 Bruxelles
Telefon:: (352) 43 98 45 410
Fax:(352) 43 98 46 430
Email: euraud@eca.eu.int

Ombudsmanul European (Avocatul Poporului)
Investighează plângerile privind funcţionarea defectuoasă a instituţiilor şi a organismelor din cadrul Comunităţii Europene. Cei care pot depune plângeri sunt cetăţenii statelor membre, firmele, asociaţiile sau alte organisme înregistrate oficial în UE.
Mai multe detalii pe: http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm
Adresa: The European Ombudsman
1 avenue du President Robert Schuman
B.P. 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Telefon:(33) 3 88 17 40 01
Fax:(33) 3 88 17 90 62
Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Controlul European pentru Protecţia Datelor
Responsabilităţile CEPD sunt să asigure că instituţiile şi organismele UE respectă dreptul la intimitate al cetăţenilor atunci când prelucrează datele cu caracter personal.
Mai multe detalii pe: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/ro/pid/1
Adresa: Rue Montoyer, 63, 6th floor
B – 1047 BRUSSELS
Adresa postala:
Rue Wiertz, 60
B – 1047 BRUSSELS
Telefon: 32 2 28 31 900
Fax: 32 2 28 31 950
Email: edps@edps.eu.int

Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Sub directa coordonare a Direcţiei Generale pentru Comunicare, reprezintă Comisia Europeană în România şi asigură un flux eficient de informaţii între aceasta şi cetăţenii şi autorităţile României.
Misiunea Reprezentanţei Comisiei Europene în România este de a contribui la o cât mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor şi politicilor acesteia, aducând informaţia europeană cât mai aproape de cetăţeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice.
Mai multe detalii pe: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
Adresa: Str. Jules Michelet
nr.18, sector 1
010463 Bucuresti
Romania
Telefon: 40-21-203.54.00
Fax: 40-21-316.88.08
Email: comm-rep-ro@ec.europa.eu

Banca Centrală
Banca Centrală stabileşte şi aplică politica monetară europeană; dirijează operaţiunile de schimb şi garantează buna funcţionare a sistemelor de plăţi.
Mai multe detalii pe: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html
Adresa: Kaiserstra 29
Postfach 16 03 19
D-60311 Frankfurt am Main
Germany
Telefon: (49) 69 1344 0
Fax:(49) 69 1344 6000

Banca Europeană de Investiţii
Este o instituţie nonprofit, care se autofinanţează şi este independentă de bugetul UE. Rolul principal al băncii este de a împrumuta fonduri pentru proiectele de interes european, precum căile de comunicaţie rutieră şi feroviară, aeroporturile sau programele de mediu.
Mai multe detalii pe: http://www.eib.org/
Adresa: European Investments Bank
Information and Communications Department
Secretariat general:
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Telefon: 352 43 79 31 22
Fax: 352 43 79 31 91
Email: info@eib.org