17 – 21 IULIE 2019, MAMAIA, HOTEL RAMADA

 

DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT PUBLIC INTERN PRIVIND
“EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI”

 

TRAINER:

Adrian IVAN, specialist în control, audit şi managementul riscului, expert în managementul sistemelor de control.

 

din tematică:

Activitățile principale și responsabilități privind implementarea prevederilor SNA pe perioada 2016 – 2020, cu accent pe anul 2019;
Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020:
Funcția sensibilă; factorul de risc şi identificarea funcțiilor sensibile; stabilirea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile; rolul managerial.
Analiza obligației structurilor de audit public intern, de a planifica și derula, misiuni privind sistemul de prevenire a corupției.
Urmărirea implementarii măsurilor din planul de integritate al instituției, prevăzute de SNA în sarcina instituției ori activităţile desfășurate de responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020, în măsura în care în Planul de integritate se regăsesc măsuri care au legătură cu Anexa 3 la SNA (Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei precum şi indicatorii de evaluare);evaluarea modului în care o entitatea este pregătită să răspundă nevoilor de integritate.
Planul de integritate – instrument de construire a culturii etice într-o organizație.
Derularea misiunilor de audit public intern privind sistemul anticorupție: activități specifice, documente şi raportări.
Efectuarea testărilor, care trebuie să aibă în vedere cadrul normativ specific entității; analiză şi aplicații practice privind primele 3 măsuri preventive auditate în anul 2019:
Cod etic/deontologic/de conduită: Testările minimale conțin prevederi ale OSGG nr. 600/2018 suplimentate cu prevederilor legale care sunt aplicabile entităților publice în care se derulează misiunea de audit public intern ;
Consilier de etică: aplicabilă entităților publice ai căror angajați au statut de funcționar public, precum și entităților care au implementat un sistem de consiliere etică fără a avea o obligație legală în acest sens. Testările vor fi completate de către auditori în funcție de necesități;
Funcții sensibile: testarea minimală are la bază prevederile OSGG nr. 600/2018 şi care pot fi completate de către auditori în funcție de necesități.
Elaborarea raportului misiunii de audit; Comunicarea raportului misiunii de audit.
Furnizarea către conducerea entității publice de asigurări cu privire la respectarea bazei legale pentru implementarea măsurilor preventive menționate în anexa 3 la SNA 2016-2020; efectuarea de recomandări pentru a ajuta la gestionarea problemelor constatate.
Analiza riscurilor în cadrul misiunii de audit privind sistemul de prevenire a corupției.

CERTIFICARE:

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

 

TARIF DE INSTRUIRE – 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 2.450 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e )
serviciile hoteliere sunt opţionale
AVANTAJE !!!
• La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim
a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

 

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:

Mihaela FULGA 0753 025 982 , 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 08 IULIE 2019

17-21-IULIE-2019-EVALUAREA-SISTEMULUI-DE-PREVENIRE-A-CORUPȚIEI

Formular-17-21-IULIE-2019-Derularea-misunilor-de-audit

Centrul de formare/specializare/perfecţionare EXPERT AKTIV GROUP, autorizat A.N.C. şi înscris în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificate de perfecţionare/specializare. Programele sunt autorizate de A.N.C. , certificate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Societatea activează pe piața de training din 1995 având o experiență de 24 ani.
În prezent desfăşurăm proiecte de trainig în mai multe direcții:
– programe de specializare/perfecționare acreditate de A.N.C.
– conferințe, forumuri externe;
– programe de teambuilding.

GRILA-VARA-2019

04-07-IULIE-2019-ACHIZITII-CENTRALIZATE   Formular-04-07-IULIE-2019

 

 

ASPECTE PRACTICE, SOLUȚII LA PROBLEMELE PRIVIND ACHIZIȚIILE CENTRALIZATE

 

TRAINERI:

• specialişti din cadrul Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.);
• specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.).

 

 tematică:
● Utilizatori principali și utilizatori secundari; criterii de încadrare;
● Drepturi și obligații utilizatori;
● Registrul utilizatorilor; consecințele neînregistrării ;
● Completarea formularelor de necesitate;
● Stabilirea specificațiilor tehnice;
● Modalități de lotizare;
● Stimularea IMM vs. Achizițiile centralizate;
● Criterii de calificare; particularități achiziții centralizate;
● Criterii de atribuire; particularități achiziții centralizate;
● Derularea procedurilor de atribuire;
● Încheierea acordurilor-cadru centralizate; semnarea contractelor subsecvente;
● Modificarea acordului-cadru centralizat și a contractelor subsecvente;
● Vize CFPP și CFPD, după caz;
● Modalități de comunicare cu operatorii economici;
●Procedura de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ-jurisdicțională vs. procedura de soluționare a contestațiilor pe cale judiciară; avantaje și dezavantaje; derogări de la dreptul comun;
● Cauțiunea – condiție de admisibilitate pentru depunerea contestației; eliberarea cauțiunii; acțiunea în pretenții pentru recuperarea prejudiciilor urmare a depunerii unei contestații;
●Nulitatea contractelor; acțiunea privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate; competența;
● Practica CJUE.
CERTIFICARE:

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

 

TARIF DE INSTRUIRE – 870 LEI/PARTICIPANT

Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB.
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.380 LEI/PARTICIPANT
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.
(TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin. 3 lit. d și lit. e )
serviciile hoteliere sunt opţionale
AVANTAJE !!!
• La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim
a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor.

 

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:Nadina Cojocaru 0753 025 978 , 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.TERMEN DE ÎNSCRIERE: 28 IUNIE 2019

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău organizează, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare cursul de formare profesională-inițiere în arhivistică pentru ocupaţia  „ARHIVAR”.

Cursul va fi organizat în luna iulie 2019 odată cu formarea unei grupe.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale  și este autorizat de  Autoritatea Națională pentru Calificări.

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de ARHIVARcod COR 441501.

Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupă funcţia de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele/să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Fiecare organizație publică sau privată are obligația conform legislației în vigoare, să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat. Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii, conf, art. 31 din legea Arhivelor Naționale, nr. 16 din 1996.

Programul cursului constă în expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţii şi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.

Durata cursului: 120 ore (40 de teorie și 80 de ore de practică ). Lector: Vilică MUNTEANU.

            Costul cursului este de 700 RON plus TVA (pentru membrii CCIA reducere 10% ); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.

Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 414719, fax: 0238 713577, e-mail: relatii@buzau.ro, cci@buzau.ro, persoană de contact Felicia Vîjdea.

Important!!! Cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesionala a personalului angajat sunt deductibile, conform Codului fiscal, art. 21, alin. 2, lit. h.

Impactul INCOTERMS 2010 asupra contractelor comerciale
OBIECTIV
Seminarul organizat de către Institutul Bancar Român (IBR) în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) oferă o interpretare complexă a noilor reguli Incoterms® 2010 şi a impactului acestora asupra comerţului internaţional, atât la nivel macro, cât şi în relaţiile comerciale dintre firme. Condiţiile de livrare INCOTERMS sunt recunoscute şi acceptate pe plan internaţional. Ele definesc obligaţiile, riscurile şi costurile suportate de cumpărător şi de vânzător, în derularea unei tranzacţii externe/interne. Seminarul va prezenta nu numai schimbările pe care le aduce INCOTERMS® 2010, comparativ cu versiunea anterioară a INCOTERMS, dar va oferi participanţilor şi posibilitatea înţelegerii scopului, utilizării şi aplicării acestor reguli în practica comercială, cu impact asupra obligaţiilor, costurilor şi riscurilor pe care şi le asumă partenerii contractuali, pentru derularea în condiţii optime a tranzacţiei respective, în funcţie de condiţia de livrare agreată pentru o anumită tranzacţie comercială.
GRUPUL ŢINTĂ
Personal bancar din departamentele de plăţi externe, garanţii, finanţarea comerţului internaţional, juridic, front office, angajaţii din reţea care interacţionează cu clienţii IMM şi corporaţii; angajaţii companiilor care activează în departamentele operaţionale de export, import, vânzare, desfacere, marketing, juridic, financiar-contabil, precum şi firmelor de transport şi logistică, asigurătorilor, declaranţilor vamali, etc.
PUNCTE CHEIE
Identificarea celor două puncte critice în livrarea mărfurilor în comerţul internaţional:
✓ punctul unde are loc transferul riscurilor de la vânzător/exportator la cumpărător/importator („pe riscul cui circulă mărfurile?”)
✓ punctul unde are loc transferul costurilor de la vânzător/exportator la cumpărător/importator („cum are loc distribuţia costurilor?”)
CONŢINUT
• Scopul şi aplicabilitatea Incoterms
• INCOTERMS® 2010 – cum utilizăm regulile INCOTERMS
• Clasificarea condiţiilor de livrare (delimitarea responsabilităţilor şi riscurilor):
– pentru orice modalitate de transport: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
– pentru transportul maritim: FAS, FOB, CFR, CIF
• Regulile INCOTERMS® 2010; riscuri şi asigurare; asigurarea încărcăturii versus responsabilitatea transportatorului
• INCOTERMS® 2010 şi informaţiile legate de securitate
• Corelaţia dintre documentele comerciale furnizate conform INCOTERMS® 2010 şi modalitatea de decontare stabilită în contract (de ex: în cazul decontării prin acreditiv documentar)
• Clarificări şi exemplificări privind utilizarea corectă a condiţiilor de livrare INCOTERMS în practica comercială
Informaţiile vor fi prezentate în format POWER POINT şi transpuse într-un suport de curs tipărit.
LECTOR
Gabriela Hârţescu, Director General, Institutul Bancar Român, Doctor în Economie – specializarea Finanţe. Doamna Gabriela Hârţescu este expert în domeniul finanţării comerţului internaţional, având experienţă de circa 25 de ani în training şi consultanţă în acest domeniu (plăţi externe, garanţii, surse de finanţare, etc.). Gabriela a activat într-o companie importantă, la dept. de import-export şi a avut ocazia să studieze „pe viu” şi partea de activitate bancară din departamentele de profil.
PERIOADA DE DESFĂSURARE
7 iunie 2019, orele 10:00 – 17:00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.
La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR şi CCIR, cu 6 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
TAXA DE PARTICIPARE: 420 lei/persoană1 – tarif standard (nu se aplică TVA)
Beneficiază de tarife speciale următoarele categorii de participanţi:
Bănci: 360 lei
BNR: 315 lei oferta curs INCOTERMS 2010 7 iunie 20191 – 2 pers. 420 lei
Alte instituţii (IFN, companii, autorităţi publice, PFA, etc.)
3 – 6 pers. 400 lei ≥ 7 pers. 380 lei
Persoane fizice 360 lei
Studenţi/Masteranzi/Doctoranzi (fără venituri salariale) 315 lei
PERSOANĂ DE CONTACT
Dr. Emanuela Savu – Training Manager
Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3
Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău organizează, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare cursul de formare profesională-inițiere în arhivistică pentru ocupaţia  „ARHIVAR”.

Cursul va fi organizat în luna mai 2019 odată cu formarea unei grupe.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale  și este autorizat de  Autoritatea Națională pentru Calificări.

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de ARHIVARcod COR 441501.

Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupă funcţia de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele/să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Fiecare organizație publică sau privată are obligația conform legislației în vigoare, să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat. Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii, conf, art. 31 din legea Arhivelor Naționale, nr. 16 din 1996.

Programul cursului constă în expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţii şi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.

Durata cursului: 120 ore (40 de teorie și 80 de ore de practică ). Lector: Vilică MUNTEANU.

            Costul cursului este de 700 RON plus TVA (pentru membrii CCIA reducere 10% ); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.

Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 414719, fax: 0238 713577, e-mail: relatii@buzau.ro, cci@buzau.ro, persoană de contact Felicia Vîjdea.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău organizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cursul de formare profesională-inițiere în arhivistică pentru ocupaţia  „ARHIVAR”.

Cursul va fi organizat în luna aprilie 2019 odată cu formarea unei grupe.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale  și este autorizat de  Autoritatea Națională pentru Calificări.

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de ARHIVARcod COR 441501.

Programul de formare este destinat persoanelor care ocupă funcţia de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele/să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Fiecare organizație publică sau privată are obligația conform legislației în vigoare, să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat. Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii, conf, art. 31 din legea Arhivelor Naționale, nr. 16 din 1996.

Programul cursului constă în expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţii şi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.

Durata cursului: 120 ore (40 de teorie și 80 de ore de practică ). Lector: Vilică MUNTEANU.

            Costul cursului este de 700 RON plus TVA (pentru membrii CCIA reducere 10% ); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.

Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 414719, fax: 0238 713577, e-mail: relatii@buzau.ro, cci@buzau.ro, persoană de contact Felicia Vîjdea.

Important!!! Cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesionala a personalului angajat sunt deductibile, conform Codului fiscal, art. 21, alin. 2, lit. h.

 

PROGRAMUL CURSURILOR CU TEMATICĂ FINANCIAR-BANCARĂ, APRILIE – MAI 2019

APRILIE

I Certificări internaţionale

 1. Risk in Financial Services qualification (CISI UK), 18 – 19 aprilie 2019 – Induction course şi  23 – 24 mai – Revision Course, orele 9:00 – 17:00, lector: Gerard Rizk, tarif: 875 euro

 

 1. Programe de scurtă durată
 2. NOU! Agile Project Management, 4 – 5 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Adrian Sita, tarif: 360 euro
 3. Sancţiuni internaţionale – cu aplicabilitate în industria serviciilor financiare, 5 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA,ICA, ACAMS, tarif: 830 lei
 4. IT Requirements Elicitation pentru experţii IT, 10 – 11 aprilie 2019, miercuri: orele 15:00 – 19:00; joi: orele 9.00 – 17.00, lectori: Dr. Sergiu Medar, Dr. Adriean Pârlog, Drd. Ionuţ Corduneanu, tarif: 1325 lei
 5. Managementul plăţilor în afacerile internaţionale, 11 – 12 aprilie 2019, orele 9:30 – 17:30, lector: Dr. Gabriela Hârţescu, tarif: 1365 lei
 6. Managementul fluxurilor de trezorerie (cash flows) în gestionarea afacerii, 13 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Iancu Guda, EMBA, CFA, tarif: 830 lei
 7. Raportări prudenţiale ale IFN, 13 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Sorina Constantin, tarif: 830 lei
 8. NOU! Banking Supervision: On-site inspections and internal model investigation (IBR & Deloitte), 18 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, lectori: Elena Grigore şi Andrada Tănase, tarif: 200 euro
 9. Guvernanţă, Risc şi Conformitate – CRD IV, 18 – 19 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată, ICA, ACAMS, tarif: 1600 lei
 10. Soft Diplomatic Skills în afaceri: DOs & DON’Ts în protocolul de afaceri, 19 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Sandra Gătejeanu Gheorghe, tarif: 830 lei
 11. Responsabil Protecţia Datelor (specializare, evaluare, certificare), blended learning, durata: 2 luni (19 aprilie – 21 iunie 2019) şi 3 sesiuni de pregătire la clasă: 19 aprilie, 17 mai şi 3 iunie 2019, orele 9:00 – 17:00, lector:Maria Maxim, tarif: 600 euro
 12. Prevenirea spălării banilor – abordare în practică, 19 – 20  aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS, tarif: 1522 lei
 13. Perspectiva aplicată asupra solvabilităţii bancare. Determinarea cerinţelor de adecvare a capitalului pentru riscul de credit, riscul operaţional şi riscul de piaţă, 19 – 20  aprilie 2019, orele 10:00 – 18:00, Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 360 euro
 14. MIFID II – Training pentru personalul care oferă informaţii, (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Reg. BNR&ASF nr. 14/7/2018), 8 ore (la clasă), 22 aprilie 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Victor Dobrin, tarif: 450 lei
 15. MIFID II – Consultant de Investiţii Financiare (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, BNR&ASF nr. 14/7/2018), 30 ore (la clasă), TBA, aprilie 2019, lectori: Laura Badea, Cristina Daniela Dumitrescu, CFA, Andreea Nica, CFA, PRM, ACI, Cristian Petre,CFA, Dr. Georgica Raicu, CAMO, IAFM, ACAMS, Mihaela Stoica, ICA, ACI, Mihai Ţânţaru, CFA, ACI (NOU: Curs ON-LINE, solicitaţi oferta), tarif: 1090 lei

II Limbi străine

 1. English for my job – nivel intermediar, aprilie – iulie 2019 (in zilele de luni şi vineri), orele 18:00 – 19:30, lector: Emilia Frunză, tarif: 1450 lei şi 110 lei manual + DVD

 

III. Programe IT&C

 1. MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar, 10, 11, 17, 18 aprilie 2019, orele 16:00 – 20:00, lector: Luminiţa Ciocaru, tarif: 1046 lei

MAI

 1. Programe de scurtă durată
 2. Ethical hacking – securitatea văzută din punct de vedere ofensiv, 9 – 10 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriel Avramescu, CEI, CEH, ECSA, OSCP, tarif: 360 euro
 3. Pieţe şi instrumente financiare (MiFID II) (formare continuă, Reg. BNR&ASF nr. 14/7/2018), 10 – 11 mai 2019, vineri: orele 17:30 – 21:30, sâmbătă: orele 9:00 – 17:00, lectori: Adrian Codîrlaşu,CFA, Dr. Dorin Badea,CFA, tarif: 1325 lei
 4. Pieţe de capital – analiza financiară a companiilor listate, corporate finance, modele şi aplicaţii practice, 14 – 15 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lectori: Cristian Popa, CFA, Vlad Deliu, CFA,PRM, tarif: 1600 lei
 5. Eficientizarea activității de creditare a companiilor în direcția exigențelor IFRS9, 16 – 17 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Georgina Popescu, tarif: 1600 lei
 6. NOU! Implementation of a robust liquidity risk management framework and the Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) (IBR & Deloitte), 16 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lectori Deloitte, tarif: 200 euro
 7. Managementul securității bancare, 17 mai 2018, orele 9:00 – 17:00, lector: Dorin Negoiţă, MBA, tarif: 830 lei
 8. Implementarea Directivei (UE) 2015/849 (AML/CFT) – directiva a 4-a, abordare bazată pe riscuri, 16 – 17 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată, ICA, ACAMS, tarif: 1600 lei
 9. Analiză financiară avansată – calitatea declaraţiilor financiare: semnale de alertă şi tehnici de ajustare, 17 -18 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Iancu Guda, EMBA, CFA, tarif: 1600 lei
 10. NOU! Sistemul de control intern în activitatea financiar – bancară, 20 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei,CECCAR, CAFR, tarif: 830 lei
 11. Rating Models with “R” Analytics Tools, 20 – 21 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Cezar Chirilă, tarif: 600 euro
 12. Perspectiva integrată asupra administrării riscurilor (capital, risc de credit, risc de lichiditate şi provizioane) – cadrul prudenţial pentru IFN-uri, 23 mai 2019, orele 10:00 – 18:00, Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif : 200 euro
 13. Restructurarea creditelor bancare pentru companii – o necesitate pentru revitalizarea activitatii economice, 23 – 24 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Georgina Popescu, tarif: 1600 lei
 14. Fuziuni şi achiziţii – vedere la 360 de grade, 23 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuţ Lianu, CFA, tarif: 1600 lei
 15. NOU! Asset quality review (AQR) exercise (IBR & Deloitte), 23 mai 2019, lectori Deloitte
 16. Evaluarea şi managementul expunerilor neperformante conform noilor standarde internaţionale: perspectiva integrată asupra cadrului prudenţial şi contabil (COREP, FINREP, IFRS), 24 – 25 mai 2019, orele 10:00 – 18:00, lector: Dr. Cristina Morar Triandafil, tarif: 360 euro
 17. NOU! Activitatea de audit – cerinţă a Regulamentului de Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), 25 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Maxim, tarif: 200 euro
 18. NOU! Cunoaşterea clientelei şi prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului – de la teorie la practică. Etape de urmat pentru un business sănătos, 30 mai 2019, orele 9:00 – 17:00, lector: Mihaela – Corina Bouleanu, tarif: 830 lei
 19. MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii ON-LINE (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, BNR&ASF nr. 14/7/2018), 8 ore, tarif: 200 lei
 20. MIFID II – Consultant de Investiţii Financiare ON-LINE (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, BNR&ASF nr. 14/7/2018)

 

 

 1. Programe IT&C
 2. ECDL FINANCIAR, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 mai 2019, orele 16.00 – 20.00, lector: Luminiţa Ciocaru (examinator Microsoft, formator Oracle), tarif: 1556 lei

 

Beneficiază de reduceri speciale următoarele categorii de participanţi şi de cursuri:

Categorii de participanţi la curs   Durata
3 ore ½ zi 1 zi 1 ½ zi 2 zile
Bănci (ARB) 495 lei 520 lei 710 lei 1126 lei 1360 lei
BNR 435 lei 460 lei 625 lei 995 lei 1200 lei
Instituţii/companii 1 – 2 pers. 580 lei 610 lei 830 lei 1325 lei 1600 lei
3 – 6 pers. 550 lei 580 lei 790 lei 1260 lei 1520 lei
≥ 7 pers. 522 lei 550 lei 750 lei 1195 lei 1440 lei
Persoane fizice (individual) 495 520 lei 710 lei 1126 lei 1360 lei
Studenţi/Masteranzi/Doctoranzi

(fără venituri salariale)

435 460 lei 625 lei 995 lei 1200 lei

La tarifele menţionate mai sus NU se aplica TVA.

NU se acordă reduceri pentru: cursuri ANC, certificări internaţionale, limbi străine  şi programe în parteneriat.

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Cursurile pot fi organizate atât la sediul IBR din Bucureşti, cât şi în centrele zonale asociate sau la sediul beneficiarului.

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinul Unirea)

Telefon: 0371.40.5959; 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

www.ibr-rbi.ro

 

ATC training  va invita sa participati la cursul autorizat ANC:

SALARIZAREA PERSONALULUI BUGETAR  2019

LEGISLATIA MUNCII. CODUL MUNCII. LITIGII 

 

Perioada: 4-7 aprilie 2019

Locatie: HOTEL ALPIN – POIANA BRASOV

Termen de inscriere: 28 martie 2019

 

LECTOR : Curs sustinut de dl . GIBESCU ION specialist cu o vasta experienta si doamna avocat Laura Georgescu – Avocat expert in dreptul muncii cu doctorat in domeniu, cadru didactic universitar, membru de onoare in Uniunea Expertilor in Legislatia Muncii, redactor si referent de specialitate la reviste de specialitate, autor si coautor al mai multor articole si monografii privind legislatia muncii si securitatii sociale

INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro sau office.atctraining@gmail.com, in limita locurilor disponibile.    

Detalii organizare: ELENA MARTES: 0726.355.037

GRUP TINTA: Angajati din mediul public si privat. Persoane de executie si de conducere cu responsabilitati in gestiunea resurselor umane la nivelul organizatiilor. Cursul aduce ca noutate, analiza celor mai recente modificari legislative la Codul muncii, care vor sprijini participantii in insusirea si aplicarea acestora in domeniul managementului resurselor umane de top.
TEMATICA:

 

Modulul 1 Salarizarea personalului bugetar în 2019 (tematica sustinuta de dl. GIBESCU ION)

Actele normative care reglementeaza salarizarea personalului bugetar:

– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice

– Ordonan?a de urgen?a nr. 41/2018 pentru modificarea ?i completarea Legii-cadru nr.

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

-Ordonan?a de urgen?a nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul investi?iilor publice ?i a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea ?i completarea unor acte normative ?i prorogarea unor termene

– Prezentarea modificarilor ?i completarilor aduse Legii nr. 153/2017 prin actele normative

de mai sus.

Discu?ii pe marginea legisla?iei

 

Modulul 2 (tematica sustinuta de doamna LAURA GEORGESCU)

Noutati ale reglementarii raporturilor de munca
Noutati privind recentele modificari ale Codului muncii, Legea privind Telemunca dar si obligatiile angajatorului privind aplicarea Regulamentul european privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

Discutii privind impactul Inteligentei artificiale(IA) in relatiile de munca si  protectia datelor cu caracter personal

1. Decizii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.
2. Decizii ale Curtii Constitutionale.
3. Unificarea interpretarilor unor texte din legislatia muncii – prin recursuri in interesul legii
4. Modificari ale actelor normative ce privesc raporturile de munca
B.    Discutii practice privind incheierea si executarea contractului individual de munca
1. Incheierea CIM – partea legala, obligatia de informare a CIM, conditii de valabilitate a CIM
2. Perioada de proba si stagiul
3. Clauze ce pot fi negociate in CIM
4. Clauze nelegale
5. Timp de munca, concediul de odihna – programare si plata
C.    Discutii practice privind modificarea si suspendarea contractului individual de munca
1. Obligatiile angajatorului privind modificarea CIM
2. Cauze de suspendare a CIM
D.    Discutii practice privind incetarea contractului individual de munca
1. Cauze de incetare de drept a CIM
2. Concedierea – cazuri si preaviz.
5. Demisia, preavizul si obligatiile angajatorului in ce priveste demisia salariatului.

E.    Discutii practice privind raspunderea juridica
1. Raspunderea disciplinara: regulamentul intern – redactare si norme obligatorii, abaterile discialinare, convocarea salariatului, cercetarea si decizia de sanctionare – inregistrare, efecte si termene.
2. Raspunderea pentru daune – posibilitatea recuperarii prejudiciului, retinerile din salariu, termene
F.    Discutii practice privind jurisdictia muncii
1. Contestarea deciziilor si reintegrarea salariatului
2. Instantele competente si modul de solutionare a litigiilor

G.    Discutii si analize pe cazuri

Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia.

CERTIFICARE: La sfarsitul sesiunii, in urma evaluarii, se acorda  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia MANAGER RESURSE UMANE COD COR 121207, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.
TARIF SERVICII INSTRUIRE (VARIANTE) :

o    Taxa De Instruire 1 – seminar    –  600 lei  / participant la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)

o    Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC  – 740 lei /participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, examinare A.N.C.

o    Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC  – 990 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic, pe TABLETA, examinare A.N.C.

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f., coroborat cu OG 129/2000, republicata, art. 58. – valabil pentru taxa 2 sau 3

TARIF SERVICII HOTELIERE:

o    1550 LEI ( cazare si pensiune completa participant)

GRATUIT: Cazarea si micul dejun pentru insotitor

 

Informatii suplimentare:

 • TVA 5% inclus .
 • Serviciile hoteliere sunt optionale

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL vă invită la cursul:

 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

                                    Curs acreditat ANC – cod COR 242 231         

 

Cursul va fi organizat în luna martie 2019 odată cu formarea unei grupe.

Cursul abordează aspecte practice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților, salariaților și furnizorilor organizației din perspectiva dispozițiilor G.D.P.R. Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare, conform cerințelor din standardul ocupațional.

Competențe și deprinderi obținute în urma finalizării cursului cu examen ANC:

 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modalităților prin care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea alocării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității datelor cu caracter personal;
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Costul cursului este de 1500 Ron/participant (pentru membrii CCIA se acordă o reducere de 10%); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.

Desfășurare curs:

Conform standardului ocupațional cod COR 242231, durata totală a cursului este de 180 de ore (teorie + practică) care se vor desfășura astfel :

 • Sesiune de curs (5 zile): prezentări, dezbateri, aplicații practice;
 • Parte practică individuală: realizarea proiectului final, îndrumare și coordonare;
 • Sesiune de curs (o zi): recapitulare, verificare proiecte, simulare teste grilă;
 • Examen comisie ANC.

Lectorii sunt avocați specializați în domeniul protecției datelor cu caracter personal, specialiști IT, auditori în domeniul securității informației.

Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 414719, fax: 0238 713577, e-mail: relatii@buzau.ro, cci@buzau.ro, marius.bozioreanu@cciabuzau.ro, persoane de contact Felicia VÎJDEA și Marius BOZIOREANU.