Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL vă invită la cursul:

 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

                                    Curs acreditat ANC – cod COR 242 231         

 

Cursul va fi organizat în luna martie 2019 odată cu formarea unei grupe.

Cursul abordează aspecte practice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților, salariaților și furnizorilor organizației din perspectiva dispozițiilor G.D.P.R. Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare, conform cerințelor din standardul ocupațional.

Competențe și deprinderi obținute în urma finalizării cursului cu examen ANC:

 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modalităților prin care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea alocării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității datelor cu caracter personal;
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Costul cursului este de 1500 Ron/participant (pentru membrii CCIA se acordă o reducere de 10%); plata se poate face direct la casieria Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău sau în contul nr. RO63BTRL01001205291795xx deschis la Banca Transilvania – Sucursala Buzău, nr. RO35BRDE100SV11401221000 deschis la BRD – Sucursala Buzău, cod fiscal RO 4814710.

Desfășurare curs:

Conform standardului ocupațional cod COR 242231, durata totală a cursului este de 180 de ore (teorie + practică) care se vor desfășura astfel :

 • Sesiune de curs (5 zile): prezentări, dezbateri, aplicații practice;
 • Parte practică individuală: realizarea proiectului final, îndrumare și coordonare;
 • Sesiune de curs (o zi): recapitulare, verificare proiecte, simulare teste grilă;
 • Examen comisie ANC.

Lectorii sunt avocați specializați în domeniul protecției datelor cu caracter personal, specialiști IT, auditori în domeniul securității informației.

Pentru înscriere la curs şi informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238 710229 sau 414719, fax: 0238 713577, e-mail: relatii@buzau.ro, cci@buzau.ro, marius.bozioreanu@cciabuzau.ro, persoane de contact Felicia VÎJDEA și Marius BOZIOREANU.

 

 

 

DEȚINEȚI sau ACTIVAȚI în cadrul unei firme din regiunea Sud – Est (Brăila, Galați, Vrancea, Buzău) care operează în unul dintre următoarele domenii: turism si ecoturim; textile si pielărie, lemn si mobilă, industrii creative, industria auto si componente, tehnologia informațiilor si telecomunicații, procesarea alimentelor si băuturilor, sănătate si produse farmaceutice, energie si management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutica si biotehnologii?

            Dacă DA, VĂ ADRESĂM INVITAȚIA de a participa la seminarul MANAGEMENTUL SECURITĂȚII INFORMAȚIILOR, organizat de firma noastră în cadrul proiectului “BOOK SUCCES – Adaptare la schimbare  (”Cod SMIS 117259 , nr. POCU/227/3/8/), finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  – “Locuri de muncă pentru toţi”, în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău.

Seminarul este GRATUIT, se ADRESEAZĂ  antreprenorilor și angajaților care ocupă funcții manageriale și ABORDEAZĂ domenii și activități specifice care pot avea un impact semnificativ asupra  activității firmei dumneavoastră, respectiv:

 • Măsurile minime de protecție necesar a fi implementate la nivelul organizațiilor lucrative în scopul asigurării securității informațiilor care necesită a fi protejate –  clasificate, confidențiale, nedestinate publicității, date cu caracter personal;
 • Obligațiile legale ce revin angajatorilor și angajaților care colectează/prelucrează în activitatea curentă date cu caracter personal (impuse de Regulamentul (UE) 679/2016 – GDPR  și  Legea 190/2018) și modalități optime de asigurare a protecției acestora.
 • Sesizarea și gestionarea incidentelor de securitate.

             Activitățile teoretice și practice aferente seminarului se vor desfășura în cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, în lunile februarie și martie  2019, pe parcursul a 3 zile (4 ore pe zi),  datele și orele efective urmand a fi stabilite în funcție de numarul participanților și de programul dumneavoastră.

Participanții vor dobandi un certificat de participare care atestă acumularea de cunostințe și competențe în domeniul asigurării securității informațiilor și a datelor cu caracter personal, respectiv:

 1. a) Cunoașterea locului și rolului activității de asigurare a securității informațiilor în sfera managementului organizațional, a normelor legale în domeniu, a responsabilităților și obligațiilor persoanelor fizice și juridice;
 2. b) Modalități de identificare și implementare la nivelul organizației a măsurilor de protecție necesare asigurării securității informațiilor cu acces reglementat (clasificate, nedestinate publicității sau confidențiale);
 3. c) Cunoașterea și interpretarea normelor legale privind protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește: domeniul de aplicare, categoriile de date care intră sub incidența normei și regimul gestionării lor, scopul și temeiurile prelucrării, persoanele vizate de operațiunile de prelucrare și drepturile acestora, obligațiile corelative ale persoanelor juridice care operează cu astfel de date;
 4. d) Interpretarea normelor legale în domeniu din perspectiva obligativității desemnării responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (DPO). Rolul și locul DPO în cadrul organizației, sarcinile și activitățile specifice din responsabilitate ;
 5. e) Evaluarea riscurilor de securitate asociate procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul organizației, stabilirea și implementarea măsurilor adecvate de protecție în scopul prevenirii materializării acestora. Sesizarea și gestionarea incidentelor de securitate.

Pentru informaţii suplimentare si înscrieri, vă stăm la dispoziție la adresele de e – mail  marina_papuc@managerconsult.ro; violetadragut@yahoo.com sau www.managerconsult.ro, precum și la numerele de telefon  0769.088.361 și 0749.069. 896.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL au organizat în perioada 11-13 iunie 2018, a doua ediție  a cursului OFIȚER PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (D.P.O.) pe baza cerințelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.)

Au participat reprezentanți de la 15 societăți comerciale buzoiene.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău și PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL au organizat în perioada 16-18.04.2018 cursul Responsabil cu protecția datelorcu caracter personal  ( DPO – Data ProtectionOfficer) conform Regulamentului  U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.)”

Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul UE nr. 679/2016 (G.D.P.R.) se aplică pentru toate organizațiile care prelucrează date cu caracter personal.

În acest sens, am venit în sprijinul societăților comerciale buzoiene prin organizarea acestui curs. Au participat reprezentanți de la 23 societăți comerciale buzoiene.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău a organizat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare cursul de formare profesională-inițiere în arhivistică pentru ocupaţia„ARHIVAR”.Cursul a fost organizat începând cu 15 iunie 2017.

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale șiMinisterul Educației Naționale  și este autorizat de  Autoritatea Națională pentru Calificări.

Obiectivul cursului  a fost de a pregăti persoane pentru ocupația de ARHIVAR – cod COR 441501.

Programul de formare a fost destinat persoanelor care fie ocupă funcţia de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei organizaţiişi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele/să-şiperfecţioneze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu. 

Programul cursului a constat în expuneri, dezbateri, studii de caz şiaplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şideţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţiişi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.